www.modernitovarna.com
Southco

PŘIDANÁ HODNOTA ZAŘÍZENÍ TOPENÍ, VENTILACE A KLIMATIZACE DÍKY PŘÍSTUPOVÝM KOMPONENTÁM

Autor: Todd Schwanger, manažer komerčních produktů, Southco Inc.

PŘIDANÁ HODNOTA ZAŘÍZENÍ TOPENÍ, VENTILACE A KLIMATIZACE DÍKY PŘÍSTUPOVÝM KOMPONENTÁM

Komerční systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) jsou jedny z nejdražších a nejkritičtějších technických systémů používaných v budovách.

Stavebníci, majitelé budov a jejich nájemci hledají nákladově efektivnější a energeticky úsporná zařízení, která zajišťují komfortní podmínky prostředí ve všech ročních obdobích. Vzhledem k probíhajícím stavebním projektům po celém světě je konkurence na trhu mimořádně silná, přičemž hlavní hráči se snaží zvýšit přidanou hodnotu snížením spotřeby energie a nabídkou inovativních řešení, která lépe splní požadavky zákazníků.

V reakci na to výrobci zařízení HVAC vylepšili konstrukci uzávěrů skříní tak, aby byly energeticky účinnější a ergonomičtější. Jedním z hlavním problémů je to, že skříně HVAC jsou často vybaveny silnějšími izolovanými dveřmi, aby se zabránilo přenosu tepla. V důsledku toho jsou zapotřebí nové způsoby jejich zajištění a zavěšení do dveřního rámu, aby se zlepšil přístup do skříně a dodavatelé zařízení HVAC dokázali lépe uspokojit své koncové zákazníky.

KONSTRUKCE ZLEPŠUJÍCÍ ENERGETICKOU ÚČINNOST HVAC

Nejnovější systémy HVAC jsou vybaveny pokročilou digitální regulací a sofistikovanou technikou pro manipulaci se vzduchem a přenos tepla. Systémy HVAC, přestože jsou dnes už mnohem úspornější než dříve, zůstávají významnými spotřebiči energie. Podle studií Ministerstva energetiky USA o komerčních budovách mají zařízení HVAC obvykle 39% podíl na celkové spotřebě energie budovy (1).

Větší výrobci vzduchotechniky obvykle navrhují a vyrábějí své vlastní skříně. Při zlepšování energetické účinnosti skříní patří mezi důležité prvky, které je třeba při konstrukci brát v úvahu, typy komponent pro řízení přístupu a součásti závěsů.

V současné době je jedním z hlavních problémů, kterým výrobci HVAC čelí, stejně jako v mnoha dalších průmyslových oborech, které se zotavují z pandemie covidu-19, omezení globálních dodavatelských řetězců. To zahrnuje i dodávky vysoce kvalitních západkových systémů a specializovaných závěsů pro použití ve velkých dveřích typických pro skříně HVAC. Vzhledem ke konkurenčním tlakům má smysl spolupracovat s dodavateli těchto klíčových komponent, kteří mají dobře zavedené globální konstrukční a výrobní zdroje.

Spolupráce s takovými dodavateli zajistí, že součásti, jako jsou západky a závěsy, budou v případě potřeby k dispozici k dokončení objednávek HVAC; ale navíc zajistí i kvalitu konstrukce i výroby součástí bez ohledu na místo, kde jsou tyto prvky vyráběny.

PŘIDANÁ HODNOTA ZAŘÍZENÍ TOPENÍ, VENTILACE A KLIMATIZACE DÍKY PŘÍSTUPOVÝM KOMPONENTÁM

Závěsy s pevnou aretací polohy, jako řada Southco C6, umožňují otevření dveří do předem nastaveného úhlu a jejich aretaci pro snadný přístup do skříně. Není tedy nutné na dveře připevnit vnější dveřní vzpěru, která by je zajistila v otevřené poloze.

ZLEPŠENÍ PROVEDENÍ PŘÍSTUPOVÝCH DVEŘÍ SKŘÍNĚ
Přístupové dveře skříní HVAC mohou být místem energetických ztrát, a to buď proto, že do skříně vniká okolní vzduch, nebo proto, že ošetřený vzduch uniká mimo skříň, nebo přenosem tepla přes zavřené dveře. Vždy to zvyšuje množství energie potřebné pro dodávku klimatizovaného vzduchu do budovy nebo zařízení.

Pro kompenzaci těchto ztrát přední společnosti zabývající se HVAC zvyšují izolaci skříní. Aby se omezil přenos tepla dveřmi, používá se silnější materiál s vylepšenou izolací. Nyní mají některé přístupové dveře tloušťku až 100 milimetrů. Tyto dvoudílné dveře jsou obvykle vyrobeny ze dvou samostatných panelů s tlustou vrstvou pěnové izolace mezi nimi. V závislosti na velikosti mají dveře obvykle hmotnost 15 až 25 kg.

Některé dveře jsou jen standardní dvířka, která se otevírají, aby umožnila ruční přístup k ovládacím zařízením; jiné umožňují vstup personálu do skříně. Spolu s úsporami energie podporují robustnější izolované přístupové dveře vysoké vnímání kvality a vytvářejí pro dodavatele systémů HVAC důležitou konkurenční výhodu.


PŘIDANÁ HODNOTA ZAŘÍZENÍ TOPENÍ, VENTILACE A KLIMATIZACE DÍKY PŘÍSTUPOVÝM KOMPONENTÁM

ZAJIŠTĚNÍ VĚTŠÍCH IZOLOVANÝCH DVEŘÍ
Pro práci s libovolnými dveřmi je třeba mít bezpečný zajišťovací systém a spolehlivé závěsy. Nejsou-li dveře těmito komponenty správně vybaveny, mohou se stát slabými místy skříně.

Izolované dveře mají kolem otvoru dveří vrstvu pěnového materiálu nebo stlačitelné pryžové těsnění. V minulosti postačovaly pro zajištění jednovrstvých dveří standardní jednoduché západky.

S příchodem izolovaných dveří skříně o tloušťce v rozmezí 25 až 100 milimetrů je však nutné jiné zajištění, která vytvoří téměř vzduchotěsný uzávěr. Navíc přístupová dvířka skříně nyní používají lepší těsnění, která jsou tužší a hůře se stlačují, což však zajišťovacím mechanismům způsobuje další problémy.

Nejvhodnějším řešením je kompresní západka, která drží panel nebo kryt uzavřený vačkou a zároveň stlačuje těsnění kolem rámu dveří, aby dveře utěsnila. Klíčovým problémem při výběru těchto západek je skutečnost, že klika západky musí procházet dveřmi. Vytváří tak v izolované stěně otvor.

Jedním ze způsobů, jak snížit možnou ztrátu tepla, je vybrat západky s klikou s minimálním konstrukčním půdorysem, aby se zmenšila velikost otvoru ve dveřích. Dalším parametrem, který je třeba brát v úvahu, je tepelná vodivost; výběr západek, které obsahují nekovové izolační součásti, může pomoci zajistit tepelnou izolaci.

Výrobci skříní, kteří potřebují zohlednit rozměrovou variabilitu svého sortimentu, budou chtít přejít od jednoduchých západek s vačkou na kompresní západky. Při dopravě zařízení na místo instalace se může konstrukce skříně prohnout a dveře potom netěsní. Kompresní západky mohou tyto změny rozměrů kompenzovat a zajistit, aby byly dveře správně utěsněny.

Ačkoliv kompresní západka je pro dvouvrstvé dveře s izolací tím nejvhodnějším řešením, nesprávná montáž západky může izolaci stlačit až příliš. Mohlo by dojít k poškození struktury pěnové izolace nebo prohnutí plechového dílu a k vytvoření spáry, která by snížila izolační faktor nebo zabránila správnému utěsnění dveří. K dispozici jsou speciální vačky, které jsou navržené tak, aby se zabránilo tomuto problému. Tyto vačkové západky zajistí pevné uzavření dveří bez stlačení pěnové izolace.


PŘIDANÁ HODNOTA ZAŘÍZENÍ TOPENÍ, VENTILACE A KLIMATIZACE DÍKY PŘÍSTUPOVÝM KOMPONENTÁM

Vícebodové západkové systémy, jako je řada M3 Southco, umožňují ovládat několik západek v horní, dolní a střední části dveří jedním ovladačem, což zjednodušuje řešení přístupu a zajišťuje, že po dokončení úkolů technici i velké dveře zcela těsně zavřou.

VÝHODY VÍCEBODOVÝCH ZÁPADKOVÝCH SYSTÉMŮ
V některých případech mají dveře opravdu velké rozměry, takže jedna západka nemusí být pro úplné zajištění dveří dostatečná. Vícebodové zajišťovací systémy, které umožňují ovládat několik západek v horní, dolní a střední části dveří jedním ovladačem, mohou zjednodušit řešení přístupu pro rozměrné dveře.

Mají několik výhod. V první řadě, vícebodové zajišťovací systémy usnadňují plné zajištění po návštěvě technika pouze jediným ovladačem. Není třeba pamatovat na to, že je třeba uzavřít více samostatných západek. Protože mají pouze jeden ovladač, mohou být také levnější, než když je třeba zakoupit a nainstalovat dvě nebo tři samostatné západky. Také šetří energii: i když je západek několik, mají pouze jeden ovladač, který musí projít izolací dveří.

Přidání západek může také zabránit potenciálním bezpečnostním problémům. Jeden servisní technik například nemusí být schopen správně manipulovat se západkami, které jsou obtížně dosažitelné, zejména pokud jsou umístěny vysoko na dveřích. Když mu pomáhá druhý technik a otevře zbývající západky, dvířka pod tlakem se mohou neočekávaně otevřít a způsobit zranění. Přechod na vícebodový systém s aretací toto riziko eliminuje a zároveň zlepšuje izolaci snížením počtu otvorů, které je třeba provrtat dveřmi.

Při výběru vícebodových západkových systémů je důležité zvolit ty, jejichž konstrukce umožňuje západky seřídit, aby se kompenzovala jakákoliv vůle nebo odchylky rozměrů a tvaru dveří. Kdyby tomu tak nebylo, mohlo by se stát, že hlavní západka připevněná k ovládací rukojeti se bezpečně zavře, ale vzdálené západky nemusí zcela zapadnout a řádně stlačit těsnění dveří.

Přední dodavatelé vícebodových západek nabízejí jednoduchou úpravu: po instalaci západek je možné vzdálené zajišťovací body nastavit pomocí šroubů a zajistit, aby všechny západkové body byly současně plně zajištěny.

Vícebodové blokování může také zvýšit bezpečnost. Interiér skříní HVAC obsahujících ventilátory vhánějící vzduch do zařízení nebo odtahující jej může být pod vysokým tlakem. To může být nebezpečné pro techniky údržby, když otevřou dveře, které nebyly plně zajištěny, protože poslední technik, který přistupoval do skříně, řádně uzavřel pouze jednu z několika západek.

Toto riziko je eliminováno dobře navrženými vícebodovými západkami. Kromě toho někteří dodavatelé do západky začleňují spínač nebo snímač polohy dveří, který automaticky vypne ventilátory HVAC, když je západka otevřená, což dále zvyšuje bezpečnost techniků.

INTUITIVNÍ ZÁVĚSY DVEŘÍ SKŘÍNĚ
Stejně jako západky jsou i závěsy základním přístupovým prvkem v celkové konstrukci skříně HVAC. Jejich funkce přesahuje pouhé spojení dveří s rámem. Schopnosti nejnovějších závěsů dávají konstruktérům nové možnosti pro zlepšení funkcí a interakce s dveřmi.

Technici údržby, když otevřou dveře skříně, aby měli přístup k řídicí technice, která je uvnitř, nebo provádějí servis zařízení, často požadují, aby dveře zůstaly otevřené. Místo upevnění vnější vzpěry, která by zajišťovala trvalé otevření dveří, umožňují aretační závěsy otevření dveří do předem nastaveného úhlu a jejich zaaretování v dané poloze.

Závěsy s konstantním točivým momentem plní stejnou funkci a navíc zajišťují hladké otevírání. Tyto závěsy umožňují intuitivní pohyb dveří: při zastavení je drží v libovolném úhlu v celém rozsahu pohybu a zabraňují jejich nechtěnému zavření, protože k uvedení dveří do pohybu je třeba vynaložit určitou sílu.

Kromě otevírání může být v některých systémech HVAC nutné dveře snadno demontovat, aby bylo možné vyměnit nebo modernizovat velká zařízení uvnitř skříně. K dispozici je řada závěsů, které byly navrženy pro velmi snadnou demontáž bez použití samostatných nástrojů, což umožňuje „vysadit“ dveře z rámu.

VÝBĚR SPRÁVNÉHO DODAVATELE
Při výběru společnosti, na kterou se budete spoléhat s dodávkami závěsů a západek, může být užitečné spolupracovat s dodavatelem, jehož výrobky jsou certifikovány na shodu s předními průmyslovými standardy a mají krytí IP65 a NEMA4.

Kromě toho vyplývají mnohé výhody ze spolupráce se společnostmi, které nabízejí odbornou podporu a rady ohledně nejlepší techniky zajištění a zavěšení dveří pro použití v konkrétních konstrukcích skříní – zejména skříní s izolovanými dveřmi, které vyžadují řešení přístupu speciálně navržená pro tyto úlohy.

Jelikož výrobci OEM systémů HVAC i nadále zlepšují konstrukci a energetickou účinnost svých skříní, může výběr vhodné zajišťovací a závěsné techniky pomoci dosáhnout celkové efektivity, úspor energie a lepšího výkonu, tedy parametrů, které jsou charakteristické pro nejnovější generaci systémů HVAC.

www.southco.com

LITERATURA
1. Energetická informační agentura, 2001. Průzkum spotřeby energie v komerčních budovách. Washington, D.C.: Ministerstvo energetiky USA..

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP