www.modernitovarna.com
ARC INFORMATIQUE

SECHE ENVIRONNEMENT Group si vybrala systém PcVue

Společnost SECHE Group a její dceřiná společnost TREDI si vybraly systém PcVue od firmy ARC Informatique, neboť jim umožní nyní i v budoucnu vyhovět všem standardům, které musí splňovat jejich závody, včetně spaloven komunálního a průmyslového odpadu a elektráren na bioplyn. Od první instalace v roce 2005 se nyní PcVue používá v 16 závodech a provozovnách na likvidaci odpadu, což představuje více než 500 000 proměnných, které je třeba pomocí PcVue zaznamenat, zpracovat a uložit.

SECHE ENVIRONNEMENT Group si vybrala systém PcVue
Séché Environnement je jedním z největších hráčů na francouzském trhu a špičková firma v oblasti zpracování všech druhů odpadů, které pocházejí z průmyslu i z domácností (s výjimkou radioaktivních). Společnost má ve Francii více než dvacet zpracovatelských závodů. Původní zaměření firmy na sběr a skládkování odpadu se rozšířilo natolik, že nyní je firma v samém centru tohoto náročného průmyslového odvětví. TREDI je její dceřiná firma, která se specializuje na nebezpečné odpady. Množství druhů materiálů, které firma TREDI zpracovává, je nezměrné, a zahrnuje v podstatě všechno, co nemůže být zpracováváno jako běžný komunální odpad.

Tým automatizačních techniků pracuje od roku 2003 na knihovně generických objektů specifických pro každou zpracovatelskou operaci a na vytvoření vhodných ergonomických řídicích prvků. Společnost Séché se rozhodla při výběru a vývoji řídicího systému dbát na to, aby co nejvíce využíval standardů, aby jeho uvádění do provozu bylo efektivní a rychlé a aby byl konzistentní ve všech závodech, které společnost provozuje. Řídicí funkce tak mohou být v rámci jednoho fyzického umístění snadno seskupovány do aplikací. Vybrané úlohy, záznam dat a vytváření reportů jsou prováděny centrálně.

Systém PcVue byl poprvé instalován v roce 2005 v průmyslovém závodě SALAISE SUR SANNE (Isere, Francie). To je největší závod na pyrolýzní zpracování odpadů s využitím vznikající tepelné energie, který společnost SECHE Group vlastní: zpracovává se zde ročně přibližně 250 000 tun nebezpečných odpadů, průmyslových odpadů nezařazených do kategorie nebezpečných odpadů, komunálních odpadů a infekčních odpadů ze zdravotnických zařízení. První aplikací byla jednotka vodního hospodářství. Prioritou bylo definovat standardy objektů a vyvinout speciální knihovnu pro PcVue a programovatelné automaty. Bylo přijato rozhodnutí zavést komunikaci založenou na OFS (OPC Factory Server, standard firmy Schneider Electric).

„V té době jsme zkoumali, co je na trhu k dispozici, a základní výhodou PcVue pro nás bylo, že je to kompletní systém, který nevyžaduje neustále dokupování nových modulů. Protože jsme plánovali, že vybraný systém budeme využívat dlouhodobě, byl to pro nás určující faktor,“ řekl M. Therrien, vedoucí oddělení průmyslových IT společnosti SECHE Group.

PcVue byl postupně implementován v provozech 1, 2 a 3 závodu Salaise. Začali jsme kompletní rekonstrukcí provozu 1 se dvěma rotačními pecemi. Zde PcVue dohlíží na všechny provozní funkce a běžné úlohy, což znamená, že je třeba monitorovat přibližně 30 000 proměnných. Potom následovala částečná modernizace provozu 2 v Salaise s instalací nového systému injektáže odpadu, umožňujícího realizovat pyrolýzu za omezeného přístupu vzduchu; tato modernizace následovala po podepsání kontraktu na zpracování odpadu ilegálně vyvezeného lodí Probo Koala do Pobřeží slonoviny. A nakonec provoz 3 závodu Salaise, kde právě probíhá modernizace řídicího systému. Programovatelné automaty od firmy Rockwell jsou zde nahrazovány PLC Telemecanique s platformou Unity (obě od firmy Schneider Electric) a systémem PcVue (dva vstupně-výstupní servery a pět klientských stanic).

M. Therrien dodává: „Mezi výhodami, které má PcVue ve srovnání s jinými systémy na trhu, jsme zvláště ocenili uspořádání objektově orientované databáze. Když je objekt vytvořen, je velmi snadné najít proměnné příslušející daným programovatelným automatům. Dříve bylo při správě monitorovaných proměnných nutné každou proměnnou pojmenovat a vytvořit deklarační tabulky. Nyní vlastně s adresami a proměnnými v PLC vůbec nepracujeme. Deklarační tabulky se přenášejí automaticky prostřednictvím OPC. Velkou užitnou hodnotu a značné zjednodušení implementace přinášejí grafické funkce. Také je velmi snadné přepínat mezi režimem runtime a režimem vývoje. Můžeme tak za provozu měnit funkce systému nebo vytvářet nové. A nakonec musím ocenit též vysokou úroveň služeb týmů PcVue a jejich hotline.“

SECHE Group dále PcVue používá k dohledu nad provozem elektráren vyrábějících elektřinu z bioplynu, získávaného ze skládek komunálního odpadu. Bioplyn, vznikající rozkladem odpadu, obsahuje zejména methan. Ze skládky je odváděn systémem potrubí a čerpacích stanic. Poté je přiváděn do plynové turbiny, která pohání elektrický generátor.

PcVue byl instalován na skládce odpadu DRIMM nedaleko Tolouse (Haute-Garonne, Francie) a nedávno také v závodě Changé u Laval (Mayenne, Francie). Zde se spalováním bioplynu v kotli vyrábí pára, jež se používá k sušení píce v zemědělské výrobě. PcVue je instalován také v závodě SVO ve Vienne a v závodě Opale v Nord Pas de Calais (Francie).

Obrázky:
-SECHE_1.jpeg : závod Salaise
-SECHE_2.jpeg : řídicí centrum Salaise s blokovými diagramy PcVue
-SECHE_3.jpeg : řídicí centrum Salaise s blokovými diagramy PcVue
-SECHE_4.jpeg : Blokový diagram PcVue pro řídicí systém elektrárny na bioplyn

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP